ஹரிவராசனம்.ஹரிவராசனம் விஷ்வ மோஹனம்
ஹரித தீஷ்வரம் ஆராத்ய பாதுகம்
ஹரிவிமர்த்தனம் நித்ய நர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே..

சரணம் ஐயப்பா.. சுவாமி சரணம் ஐயப்பா..
சரணம் ஐயப்பா.. சுவாமி சரணம் ஐயப்பா..

சரண கீர்த்தனம் பக்த மானஸம்
பரண லோலுபம் நர்த்தனாலஸம்..
அருண பாசுரம்.. பூத நாயகம்..
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா..)

ப்ரணய சத்யகம்.. ப்ராண நாயகம்
ப்ரணத கல்பகம்.. சுப்ர பாஞ்சிதம்
ப்ரணவ மந்திரம்.. கீர்த்தனப்ரியம்..
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா)

துரஹ வாகனம்.. சுந்தரானனம்
வரக தாயுதம்.. வேதவர்ணிதம்
குருக்ருபாகரம்.. கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா)

த்ரிபுவனார்ச்சிதம்.. தேவதாத்மகம்..
த்ரினயனம் ப்ரபும்..திவ்ய தேசிகம்..
த்ரிதச பூஜிதம்..சிந்திதப்ரியம்..
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா)

பவபயாபஹம்.. பாவுகாவுஹம்
புவன மோஹனம்.. பூதிபூஷணம்..
தவளவாஹனம்.. திவ்யவாரணம்..
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா)

களம்ரு துஸ்மிதம்.. சுந்தரானனம்..
களப கோமளம்.. காத்ரமோஹனம்..
களப கேசரி.. வாஜிவாஹனம்..
ஹரிஹராத்மஜம்.. தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா)

ஷ்ருதஜனப்ரியம்.. சிந்திதப்ரதம்..
ஷ்ருதிவிபூஷணம்.. சாதுஜீவனம்..
ஷ்ருதிமனோஹரம்.. கீதலாலஸம்.
ஹரிஹராத்மஜம்.. தேவமாஷ்ரயே..
(சரணம் ஐயப்பா)
(சரணம் ஐயப்பா)
சுவாமி சரணம் ஐயப்பா..
சுவாமி சரணம் ஐயப்பா..
சுவாமி சரணம் ஐயப்பா..


2 comments:

LK said...

அருமை

JR said...

it is wonderful

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates